NIEUWS   

 
Nieuwjaarsreceptie 12 januari 2017 .......met toespraak van kolonel M.C. Dulfer...Onverminderd blijft het credo voor 2016 ook voor 2017 van kracht: "Het goede behouden, het matige verbeteren."
geplaatst 13 januari
(foto's Rob Kleering van Beerenbergh)

Door de weersverwachting; In de middag een actieve neerslagzone, in eerste instantie regen, in de loop van de avond overgaand in sneeuw, dit in het midden van het land........... durfden een groot aantal mensen de reis naar Bronbeek niet aan (waaronder onze voorzitter Jan de Kleyn) daardoor waren er iets minder gasten op Bronbeek..

De commandant Dulfer en zijn vrouw verwelkomden een ieder met een persoonlijk welkomstwoord en veel goeds en gezondheid in het nieuwe jaar. Daarna was er een gepraat van jewelste zoals dat gebruikelijk is op recepties. Totdat de commandant het woord nam. Iedereen luisterde want wat zou hij zeggen van ..... en van ...Zal hij weggaan in maart .. of mag hij blijven? .... 

Toespraak commandant Bronbeek, kolonel M.C. Dulfer
 
Dames en heren,
 
Hartelijk welkom op Bronbeek. Hoewel u allen voor mij en Bronbeek speciaal bent hoop ik dat u het mij niet euvel zult duiden toch een speciaal woord van welkom aan onze (waarnemend) burgemeester Boele Staal en mevrouw Staal, brigade-generaal Harmsma en luitenant-kolonel Jansen, te mogen richten.
Fijn dat u toch weer aan het begin van een nieuw kalenderjaar aanwezig kunt en wilt zijn.
 
Elk jaar mochten wij op deze receptie de heer Drijber en luitenant-generaal Meines verwelkomen. Helaas laten zij met hun overlijden een leegte achter die zich maar moeilijk laat vullen. Met raad en daad bleven ze mij tot het laatst bijstaan. Ik herinner mij nog verleden jaar dat de heer Drijber mij bleef doorzagen wegens de zijns inziens incomplete museumcatalogus. Naast deze 2 iconen hadden wij verleden jaar het overlijden van 11 bewoners te betreuren. Partir c’est mourir un peu!
 
Wat ik leuk vind is het formuleren van stellingen. Zo'n stelling is bijvoorbeeld: "treinen vertrekken altijd te laat, tenzij u dat bent"......... Daar moet u even over nadenken.
 
Op zo'n moment dat ik net te laat was, deelde ik niet de mening van een andere 'stellingen' goeroe die verleden jaar overleed; Johan Cruijff die zei: "als je je trein net mist ben je keurig op tijd voor de volgende".
 
Een stelling die ik verleden jaar hier op Bronbeek formuleerde is: "de ambitie van een commandant reikt zo ver als de poolstok van zijn staf lang is"
 
En die ambitie voor verleden jaar, uitgesproken op 8 januari 2016, reikte heel ver en de poolstok bleek lang en buigzaam. 
 
Een bloemlezing:
het blijvend leveren van kwalitatief hoogwaardige ouderen zorg aan veteranen met een onverminderd hoge belangstelling om deel te gaan uitmaken van de Bronbeek gemeenschap;
een toename van het aantal herdenkingen
een toename van de bezoekersaantallen & bezoekerssatisfactie;
een betere facilitering & ondersteuning van de herdenkingsstichtingen & veteranenverenigingen door zog van het evenementen & activiteiten bureau;
   
een ambitieus programma van wisseltentoonstellingen: Pa van der Steur' van KNIL militair tot meesterarchitect' dear Japanese'onze participatie in Sonsbeek ’16 met Juul Sadee's kunstwerk 'SO' in de westgang. Lezingen, excursies en evenementen als Bronbeek festival & Pasar Bronbeek;educatieve programma's Sama Sama, Jungle Lab 2.0 en natuurlijk mag mijn eigen optreden tijdens het sprookjesfestival hier niet onvermeld blijven.
Het was daardoor een groot succes...................
 
Maar er dienden zich ook plotselinge mogelijkheden aan zoals de uitnodiging die ik ontving van Marjolein Brussaard; voorzitter college van bestuur ArtEZ om eens te komen praten over een duurzame samenwerking tussen het 'erfgoed' instituut Bronbeek en het innoverende, creatieve ArtEZ. Het mondde uit in een intentieverklaring tussen Bronbeek en ArtEZ, een schitterende 'performance' genaamd 'Inside In' van onze Arnhemse kunstenaar Rob Sweere op het terrein van Bronbeek en de wisselexpositie 'reflection on the collection' van de eindexamen studenten graphic & interaction design.
 
Een ander plotseling opkomend verzoek was de vraag of een monument voor de overlevenden en nabestaanden van slachtoffers van het Bankinangkamp op Sumatra op Bronbeek geplaatst mocht worden. Het staat er inmiddels en de eerste herdenking heeft in april plaatsgevonden.
 
En eind verleden jaar de vraag of Bronbeek genegen is een monument voor de gesneuvelden bij de slag in de Javazee te herbergen. Zeker na het bekend worden van de bizarre verdwijning van de scheepswrakken van de Java, Kortenaer en De Ruyter heeft dit verzoek aan betekenis gewonnen. Daartoe zijn wij genegen.
 
Het toont, ondanks de begrijpelijke drang om herdenkingen te combineren, de behoefte bij nabestaanden om een eigen plekje te hebben om dat specifieke aspect van de strijd in zuidoost AziŽ te ge- en herdenken. Stil te staan bij dat leed. Daarvoor is Bronbeek een natuurlijke en historische locatie.
 
Daarvan getuige ook de (her)plaatsing van 2 monumenten op het achterterrein van 4de bataljon 10de regiment infanterie en 11de bataljon 7de regiment infanterie.
 
Daarvan getuige ook de toenemende behoefte van nabestaanden om de waardering en erkentelijkheid voor de opoffering van hun familielid in de vorm van de nooit ontvangen onderscheiding, zoals het mobilisatie oorlogskruis, hier in de commandantswoning op Bronbeek alsnog in ontvangst te mogen nemen. In de tweede helft van 2016 waren dat al 11 nabestaanden.
 
Het blijft mij ontroeren wanneer ik over het landgoed slenter en bij enig monument een bloemenzee zie liggen zonder dat er een officiŽle herdenking of reŁnie heeft plaatsgevonden. Voor mij het ultieme bewijs van de relevantie van Bronbeek naast de nog steeds grote belangstelling om deel te gaan uitmaken van de Bronbeek gemeenschap.
 
Was de poolstok lang genoeg? Een aantal doelen hebben wij niet of maar ten dele kunnen realiseren.
Zo was er de ambitie om verdere stappen te zetten in de samenwerking met het IHC. Dat is mij niet gelukt en dat beschouw ik ook als een persoonlijke nederlaag. Het voornemen van het bestuur om van het landgoed te vertrekken, de eindelijk getekende samenwerkingsovereenkomst ten spijt, ervaar ik als een verlies.
 
Zeker ook vanwege de activiteiten die zij het afgelopen jaar ontplooiden waaronder de wisseltentoonstellingen: 'Dromen van vrijheid', 'wie, wat, waar IndiŽ' en 'Overzee'.
 
Wisseltentoonstellingen die in niet geringe mate bijdroegen aan de voornoemde verhoging van de bezoekersaantallen & en de bezoekerssatisfactie.
 
In maart kregen wij een gevoelige tik op de vingers van de Inspectie voor de Gezondheidszorg die een aantal aspecten van de zorg die wij bieden als onvoldoende kwalificeerde. Die onvoldoende kwalificatie lag niet aan de professionaliteit van de zorgmedewerkers. Wel aan het feit dat de vanzelfsprekende processen niet nauwgezet genoeg beschreven en administratieve verantwoording onvoldoende geborgd zijn. Dat is aan de leidinggevenden en het management; aan mij. Ook in 2017 blijft het mijn continue aandacht houden om die processen en verantwoording waar nodig te verbeteren, actualiseren en blijvend te borgen.
 
Ook het voornemen om met een tweede werkbezoek aan IndonesiŽ onze, in 2014 tijdens het eerste werkbezoek opgedane en in de tussentijd uitgebouwde, contacten te verstevigen heeft nog niet plaatsgevonden.
 
Onverminderd blijft het credo voor 2016 ook voor 2017 van kracht: "Het goede behouden, het matige verbeteren."
   
Ten aanzien van het tehuis door het leveren van kwalitatief hoogwaardige ouderen zorg aan veteranen. Zowel voor langdurige als voor tijdelijke opvang. Onder gelijktijdige borging van de processen en administratieve verantwoording.
Ten aanzien van het museum door het momentum dat in 2016 gerealiseerd is in het inlopen van de achterstanden t.a.v. de registratie & conservering van de museumcollectie in ieder geval te handhaven en zo mogelijk op te voeren
Het verhogen van de bezoekersaantallen & het verhogen van de bezoekerssatisfactie van het museum. Dit jaar hebben wij bijna 40.000 bezoekers mogen verwelkomen. Een verdere doorgroei, hoewel niet al in 2017 voorzien, naar 50.000 acht ik haalbaar.
Ik blijf zoeken naar het versterken van samenwerking met derden. Zowel qua tehuis als museum. Zowel internationaal als nationaal. Internationaal in samenwerking met Chelsea Hospital als Hotel des Invalides. Samen met Bronbeek de enige 3 gelijkwaardige instituten in de wereld. Internationaal ook met IndonesiŽ.
  Nationaal, zelfs plaatselijk verwelkomde ik, zoals gezegd, de uitnodiging van Marjolein Brussaard om inhoud te geven aan een duurzame samenwerking tussen Bronbeek en ArtEz. Op basis van de successen van onze prille samenwerking - waarvan er alweer 2 voor dit jaar op stapel staan - en Sonsbeek '16 heeft Marjolein voor 31 januari een 'benen op tafel' bijeenkomst belegd met Musis Sacrum, Museum Arnhem, het Gelders orkest, Bronbeek en Luxor Live. Maar ook de samenwerking met het Regiment van Heutsz zal ik koesteren en waar mogelijk proberen uit te bouwen. Een nieuw project samen met de stichting veteranenkunst staat ook op mijn verlanglijstje.
Qua bedrijfsvoering en de ondersteuning van de herdenkingscomitťs en stichtingen, de veteranen, hun partners en hun nabestaanden. Als 'Home of the veterans’ een vanzelfsprekende ontmoetings-plaats consolideren voor oud, jong en actieve veteranen van Arnhem en ‘direct surroundings’. Voor de Indische gemeenschap
Wij gaan ons voorbereiden op ons 31st lustrum in 2018. Safe the Year alvast. In dit opzicht wil ik hier niet onvermeld laten dat de divisie facilitair en logistiek waaronder Bronbeek ressorteert dit jaar haar eerste lustrum viert. Dank voor alle professionele steun die wij de afgelopen 4 jaar mocht ontvangen.
En zullen wij het plan van aanpak voor de vervanging van 'Het Verhaal van IndiŽ' in 2020 verder invulling geven en concretiseren. Ik hoop in nauwe samenwerking met het IHC.
 
Zoals ik u begin 2016 al meldde heeft verleden jaar de evaluatie over de doeltreffendheid en doelmatigheid van het veteranenbeleid tussen 2011 en 2016 plaatsgevonden. Die evaluatie is op 21 december aan de Kamer aangeboden.
 
Onder andere op basis van de, enigszins voorspelbare, conclusies van die evaluatie zullen wij de vraag gaan beantwoorden in welke vorm het Koninklijk Tehuis voor Oud Militairen Bronbeek zijn rol blijft vervullen. Maar dat antwoord zal verder strekken dan alleen het tehuis. Het gaat daarbij om alle vier de hoofdtaken van Bronbeek. Het tehuis, het museum, het ge- en herdenken, de rol als veteranen - en Indische pleisterplaats.
 
Bronbeek gaat dit jaar ook letterlijk in de steigers. Zoals u heeft kunnen zien worden die steigers al aan de noordzijde van het hoofdgebouw opgetrokken en het komende half jaar zal achterstallig onderhoud aan alle gebouwen met uitzondering van de commandantswoning worden uitgevoerd
"de ambitie van een commandant reikt zo ver als de poolstok van zijn staf lang is".
Zo veel wat zo weinigen hebben bereikt.
 
Mijn staf, mijn poolstok, maar met name de vrijwilligers, het stevige doch buigzame hout waaruit de poolstok gemaakt moet zijn; dank voor uw inzet, uw niet altijd gevraagde adviezen en uw professionaliteit en het begrip als ik uw adviezen in de wind sla.
 
Het blijft mij spijten dat ik zo weinig tijd voor u heb. Anderzijds, zoals een vrijwilliger in cafť Batavia opmerkte: “wij zien u niet zo vaak, maar wij hebben dan ook weer niet veel last van u”! Elk nadeel heb dus zijn voordeel, zoals Johan Cruijff het eens formuleerde.
 
Zoals het er nu voor staat wordt er nog iets meer van uw incasserings- en uithoudingsvermogen gevraagd want na 4 jaar zit u nog een jaar met mij opgezadeld.
 
Ik wil dat uithoudingsvermogen niet vanmiddag al tot het uiterste op de proef stellen en sluit daarom af: ik wens u, ons een mooi jaar. Bovenal gezondheid, plezier in het leven met uw geliefden en naasten en een beetje geluk. Dat wij elkaar nog vele malen mogen treffen in deze wondere wereld die Bronbeek heet.
 

   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Stichting Vrienden van Bronbeek
Koninklijk Tehuis voor Oud-militairen en Museum KTOMM Bronbeek 
     
mail: svvb1983@gmail.com

 

SVVB
 
 
@ SVVB